The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Rebríček členských agentúr

APRSR zverejnila rebríček členských agentúr

Bratislava, 15. apríla 2008 – Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky (APRSR) dnes zverejnila rebríček agentúr zoradených podľa čistých prijatých honorárov za PR služby. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Seesame Communication Experts. Na druhej priečke sa umiestnila agentúra Neopublic Porter Novelli, nasledovaná agentúrou Mmd Public Relations.

Komentár k rebríčku APRSR a PR trhu v roku 2007

Riadenie vzťahov k verejnosti sa rozvíjalo v minulom roku organicky vo vzťahu s rozvojom podnikateľského prostredia na Slovensku. PR sa stalo štandardnou komunikačnou aktivitou všetkých väčších zahraničných firiem, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Domáce spoločnosti ešte stále objavujú hodnotu dobrých vzťahov so svojim okolím, najmä po rozmachu nových komunikačných kanálov, odborných médií a ich networkingových platforiem, akými sú odborné konferencie.

PR trh sa na Slovensku vyvíja výrazne pozitívne, pretože verejnosť kladie stále vyššie nároky na transparentnosť inštitúcií a podnikania, čo znamená vyšší dopyt po proaktívnej komunikácii. Medziročné nárasty výnosov v PR agentúrach sú niekoľko rokov za sebou vyššie ako nárasty HDP (podľa priemeru rastu APRSR).

Podľa hodnotenia členov APRSR sa PR ako komunikačná disciplína sa posúva smerom k štandardnej manažérskej funkcii organizácie, ktorá skúma verejné postoje, identifikuje individuálne alebo firemné zásady a postupy s verejným záujmom, a následne koná v súlade s očakávanými výsledkami; akceptáciou a pochopením. PR nie je len dennodenná práca s novinármi, ale skutočne strategická poradenská aktivita, ktorej výsledkom môže byť aj zmena správania sa spoločnosti na trhu, či vybudovanie novej značky. Aj na Slovensku sa potvrdzuje, že PR agentúry pri budovaní značiek a sledovaní trendov hrajú rovnako významnú úlohu ako marketingové agentúry, ktorých záber je však obmedzený len na trhové cieľové skupiny.

Väčšina agentúr APRSR zaznamenala významný nárast dopytu po službách v oblasti sociálnych médií, online komunikácie, monitorovania internetových diskusných skupín a public affairs. Klienti uprednostňujú profesionalitu a kvalitnú prácu pred kvantitatívnymi výsledkami.

V súvislosti s výrazným nárastom zahraničných investícií v regióne pribúdajú v portfóliu agentúr noví významní klienti najmä z oblasti developerských spoločností, stavebníctva, telekomunikácií a automobilového priemyslu. Z pohľadu najžiadanejších služieb dlhodobo vedú služby v oblasti media relations, ale ich podiel sa znižuje v prospech public affair a poradenstva v oblasti komunikácie investičných a reštruktualizačných projektov.

Zvyšuje sa konkurencia v oblasti základných PR služieb, ktorými sú poskytovanie informácií médiám, či tlačové konferencie. Tieto služby sú často poskytované subjektami, ktoré nie vždy dokážu kompetentne viesť dialóg s verejnosťou, prípadne sú založené účelovo, a ich služby v oblasti PR sú len deklaratívne.

Členovia APRSR pri hodnotení roka 2007 skonštatovali, že edukácia v oblasti PR na Slovensku je stále len v začiatkoch, podobne ako rozvoj odvetvia profesionálnych služieb, v ktorom naďalej zostáva problémom akceptácia spravodlivého odmeňovania podľa hodinových sadzieb.

Pre rok 2008 má APRSR vo svojom programe tri základné priority:

  • NOVÉ MÉDIÁ - Pomôcť členom a klientom zorientovať sa a pochopiť revolúciu digitálnych sietí
  • EDUKÁCIA - Vytvoriť prehľad PR vzdelávania na Slovensku a poskytnúť členom a študentom prehľad o edukácii v oblasti PR. Vymeniť si skúsenosti z PR programov v rámci ceny za najlepší PR projekt v SR.
  • TRANSPARENTNÉ ODMEŇOVANIE - Transparentne komunikovať trendy v odmeňovaní PR agentúr a spracovať benchmark, ktorý umožní porovnanie s okolitými krajinami. Vytvoriť rebríček investícií do PR podľa sektorov.

Rebríček APRSR / APRSR Ranking

 Por.
2007

 Por.
2006

 Agentúra (stav členstva 2007)
Agency

Honoráre za PR služby 2007
Income Fee (v mil. Sk)

Obrat 2007
Turnover (v mil. Sk)

Medziročný nárast/pokles
(Honoráre) Annual Increase

Podiel honorárov na obrate
Allotment of income fee to turnover

1.

1.

Seesame Communication Experts

42,22

70,20

+4,76%

60,14%

2.

3.

Neopublic Portel Novelli

34,00

62,00

+36,00%

54,84%

3.

4.

Mmd Public Relations

-

-

-17,69%

70,24%

4.

6.

AMI Communications

18,10

33,00

+27,29%

54,85%

5.

5.

PRime time

14,6

26,8

-11,51%

54,48%

6.

-

Media & Communication Consulting

7,00

12,00

-

-

7.

-

Communication House

3,3

4,98

-

66,27%

8.

8.

Fusion (pozorovateľ)

2,5

4,00

+56,25%

62,5%

-

7.

Publicity

1,73

1,83

-

94,54%

 

2.

Omnipublic

N/A

N/A

-

-

 

7.

Protocol Service

N/A

N/A

-

-Komentár k tvorbe rebríčka:

Rebríček APRSR je vytvorený na základe údajov od jednotlivých členských PR agentúr. Kritériom pre zostavenie rebríčka je kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby “ (Income fee), doplňujúcim údajom je celkový obrat agentúry. Kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby“ znamená sumu všetkých agentúrnych odmien, ktoré PR agentúra dostala od svojich klientov za služby výlučne v oblasti public relations. Správne vykazovanie oboch údajov je základom transparentnosti trhu PR na Slovensku.

Údaje poskytnuté členskými agentúrami za rok 2007 sú deklaratívne, členské agentúry ich poskytli sekretariátu APRSR vo forme firemného prehlásenia, podpísaného štatutárnym zástupcom agentúry. Agentúra Mmd výslovne požiadala, aby jej údaje neboli zverejnené v číselnom vyjadrení, údaje však APRSR dôverne poskytla. Agentúry Omnipublic a Protocol Service svoje údaje nedodali.

Svetlana Waradzinová, generálna sekretárka APRSR
waradzinova@gmx.net, 0903 430 427